Lista aktualności Lista aktualności

RODO

Ochrona danych osobowych

ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy o ochronie danych osobowych,

informuję Osoby, które udostępniły swoje dane osobowe dla Nadleśnictwa Wichrowo, o tym że:

 1. Zarządzającym udostępnionymi informacjami - Administratorem Danych Osobowych jest Nadleśnictwo Wichrowo, z siedzibą w miejscowości Wichrowo 2, 11 – 040 Dobre Miasto,
  telefon numer 89 616 13 20, fax. numer 89 616 34 72, e-mail: wichrowo@olsztyn.lasy.gov.pl
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego danymi kontaktowymi są: Nadleśnictwo Wichrowo, z siedzibą w miejscowości Wichrowo 2, 11 – 040 Dobre Miasto,

telefon numer 89 616 13 20, fax. numer 89 616 34 72, e-mail: wichrowo@olsztyn.lasy.gov.pl

 1. Dane osobowe klientów i kontrahentów przetwarzane są w celu:
 • wystawienia faktury, rachunku, prowadzenia działalności finansowej, w tym ewidencji przychodów, rozchodów, zobowiązań, dokonywania zapisów księgowych, regulowania płatności, windykacji należności;
 • prowadzenia walki ze szkodnictwem leśnym (wystawiania mandatów karnych, monitoringu
 • zatrudnienia;
 • realizacji umów cywilnoprawnych.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: ustawa o lasach, kodeks postępowania cywilnego, kodeks wykroczeń, kodeks karny, ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych oraz 6 ust.1 pkt 3 RODO;

 1. Prawnie uzasadnione interesy przetwarzania danych osobowych przez Nadleśnictwo, to: marketing bezpośredni własnych produktów, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, ochrona mienia, realizacja umów, prowadzenie działalności statutowej;
 2. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w granicach prawa i w niezbędnym zakresie;
 3. Nie planuje się przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego;
 4. Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których są przetwarzane (art. 5 ust. 1 lit. e RODO);
 5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania oraz ze względu na szczególną sytuację ma prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczącego dalszego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
 6. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma również prawo do odwołania tej zgody w każdym czasie bez wpływu na wcześniej podjęte działania;
 7. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, osoba której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest UODO w Warszawie;
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy;
 9. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 10. Administrator Danych nie planuje przetwarzać danych osobowych w innym celu, niż ten, na który została wyrażona zgoda;
 11. Administrator Danych wprowadził wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym.

Monitoring wizyjny

Zgodnie z RODO oraz ustawą z 2018 roku o ochronie danych osobowych informujemy Państwa, że Nadleśnictwo Wichrowo, z siedzibą w Wichrowie 2, 11-040 Dobre Miasto, prowadzi monitoring i jest jednocześnie administratorem danych osobowych pozyskanych tą drogą. Dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane w celach: ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa osób, przeciwdziałaniu szkodnictwu leśnemu oraz czystości terenu administrowanego przez Nadleśnictwo, obejmującego powierzchnię około 20 tyś ha. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w przypadku naruszenia prawa. Nagranie wizerunku – jako danych osobowych jest dobrowolne i może nastąpić w przypadku znalezienia się w zasięgu działania monitoringu i jest niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów uzasadnionych prawem. RODO oraz Ustawa daje Państwu prawo dostępu do swoich danych (wizerunku). Dane osobowe będą usuwane po upływie jednego miesiąca od daty pozyskania.