Lista aktualności Lista aktualności

SPRZEDAŻ DREWNA

ZASADY SPRZEDAŻY NA RYNKU DREWNA DETALICZNEGO I DEPUTATOWEGO W 2019 R.

 1. Sprzedaż detaliczna odbywa  się zgodnie z obowiązującymi przepisami w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na rynku drewna detalicznego prowadzi się na podstawie asygnat i konsygnacji.  
 2. Sprzedaż detaliczną na rynku drewna detalicznego prowadzi się na podstawie asygnat i konsygnacji.
 3. Osobą uprawnioną do wystawienia asygnaty i konsygnacji  jest leśniczy leśnictwa, na terenie którego drewno zostało pozyskane.
 4. Sprzedaż detaliczna prowadzona jest w biurze nadleśnictwie oraz w leśnictwach, na podstawie upoważnienia Nadleśniczego.
 5. Sprzedaż detaliczna w leśnictwach odbywa się 2 razy w tygodniu w środy i w piątki w godz. 700 – 900. O sprzedaży poza określonymi terminami decyduje właściwy terytorialnie leśniczy.
 6. Sprzedaż detaliczna w siedzibie Nadleśnictwa prowadzona jest w dni robocze
  od 730 – 1330, na podstawie zatwierdzonej przez Nadleśniczego konsygnacji z leśnictwa.
 7. Forma płatności:
  1. Przy zakupie drewna w leśnictwach obowiązuje zapłata gotówką.
  2. Przy zakupie drewna w nadleśnictwie możliwa jest zapłata gotówką lub przelew na rachunek bankowy nadleśnictwa.
 8. Faktury wystawiane są w biurze nadleśnictwa.
 9. Podstawą do wystawienia faktury jest zatwierdzona konsygnacja i  wpłata na konto Nadleśnictwa lub wpłata gotówki w kasie nadleśnictwa.
 10. Podstawą do wystawienia faktury w przypadku sprzedaży drewna w leśnictwie jest dostarczenie  oryginału paragonu fiskalnego z leśnictwa w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami.
 11. Drewno użytkowe (W0 i S2B) przed sprzedażą podlega sprawdzeniu na gruncie przez Inżyniera Nadzoru lub Zastępcę Nadleśniczego. Leśniczy każdorazowo przed dokonaniem sprzedaży zgłasza ten fakt telefonicznie kontrolującemu.
 12. Drewno wydawane w ramach deputatu opałowego i kupowane przez pracowników nadleśnictwa przed sprzedażą podlega sprawdzeniu na gruncie przez Inżyniera Nadzoru lub Zastępcę Nadleśniczego. Leśniczy każdorazowo przed dokonaniem sprzedaży zgłasza ten fakt telefonicznie kontrolującemu.
 13. W ramach sprzedaży detalicznej możliwy jest jednorazowy zakup przez jednego nabywcę do 30 m3 drewna. Zakup powyżej 30 m3 przez jednego nabywcę możliwy jest po wyrażeniu zgody przez Nadleśniczego – potwierdzonej na kopii nr 1 asygnaty.
 14. Sprzedaż detaliczna na rynku drewna detalicznego na cele inne niż energetyczne ma być każdorazowo uzgadniana ze stanowiskiem ds. pozyskania i sprzedaży drewna.
 15. Do sprzedaży detalicznej przeznacza się drewno będące aktualnie na stanie leśnictw.
 16. Na rynku drewna detalicznego mają zastosowanie ceny zawarte w cenniku Nadleśnictwa Wichrowo obowiązującym w 2019 r.
 17. Cennik detaliczny wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa
  oraz w podległych Leśnictwach.
 18. Nabywca nie może wywozić zakupionego drewna bez uprzedniego okazania asygnaty właściwym terytorialnie pracownikom Służby Leśnej oraz bez uzyskania adnotacji
  o wydaniu drewna.
 19. Nabywcę obowiązuje termin wywozu podany na asygnacie. W razie braku możliwości wywozu w oznaczonym terminie nabywca winien zgłosić się do właściwego terytorialnie leśniczego o wyznaczenie nowego terminu. Po tym terminie Nadleśnictwo nie odpowiada za zakupiony materiał, a nabywca nie może rościć do sprzedawcy pretensji co do pogorszenia stanu jakościowego, częściowej lub całkowitej kradzieży zakupionego drewna.
 20. Nadleśnictwo Wichrowo  będzie przetwarzało dane osobowe kupującego zawarte w dokumencie sprzedaży drewna, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu należytego wykonania sprzedaży drewna.
 21. Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:
 1. Administratorem danych osobowych kupującego jest Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe -Nadleśnictwo Wichrowo z siedzibą w miejscowości Wichrowo 2, 11-040 Dobre Miasto. Nabywca może się z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: wichrowo@olsztyn.lasy.gov.pl, telefonicznie pod numerem +48 89 616 13 20 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej. Administrator danych, mając na uwadze założenia art. 5 RODO, stosuje przy przetwarzaniu danych zasady: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności.
 2. Dane osobowe Nabywcy są przetwarzane w związku z:
  1. Wykonaniem umowy sprzedaży detalicznej pomiędzy Nabywcą a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. realizacją przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Odbiorcą danych osobowych Nabywcy mogą być podwykonawcy PGL LP tj. podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę informatyczną, firmy prawnicze oraz księgowe.
 4. Dane osobowe Nabywcy będą przechowywane przez okres wykonania umowy sprzedaży detalicznej, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m.in. prawa podatkowego).
 5. Nabywca ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
 6. Nabywcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży detalicznej z Administratorem.

 

Pliki do pobrania:

Cennik na drewno 2019 r.