Lista aktualności Lista aktualności

SPRZEDAŻ DREWNA

Zasady sprzedaży detalicznej obowiązujące w 2018 roku:

  1. Sprzedaż detaliczną drewna prowadzi się na podstawie asygnat.
  2. Osobą uprawnioną do wystawienia asygnaty jest leśniczy Leśnictwa, na terenie którego drewno zostało pozyskane.
  3. Sprzedaż odbywa się 2 razy w tygodniu w środy i w piątki w godz. 700 – 900. O sprzedaży poza określonymi terminami decyduje właściwy terytorialnie leśniczy.
  4. Do sprzedaży detalicznej mają zastosowanie ceny zawarte w cenniku Nadleśnictwa Wichrowo obowiązującym w 2018 r.
  5. Nabywca nie może wywozić zakupionego drewna bez uprzedniego doręczenia asygnaty miejscowym organom administracji leśnej oraz bez uzyskania adnotacji o wydaniu drewna.
  6. Nabywcę obowiązuje termin wywozu podany na asygnacie. W razie niemożności wywozu w oznaczonym terminie nabywca winien zgłosić się do właściwego terytorialnie leśniczego o wyznaczenie nowego terminu. Po tym terminie administracja leśna nie odpowiada za zakupiony materiał, a nabywca nie może rościć do sprzedawcy pretensji co do pogorszenia stanu jakościowego, częściowej lub całkowitej kradzieży zakupionego drewna.
  7. Zakupu na rynku detalicznym mogą dokonywać tylko podmioty uprawnione. W przypadku przedsiębiorstw wymagane jest oświadczenie – załącznik nr 4 do Decyzji Nadleśniczego w sprawie ustalenia cen na rynku drewna detalicznego w 2018 r. Wzór oświadczenia dostępny tutaj.

 

 

Pliki do pobrania:

Cennik na drewno wielkowymiarowe 2018 r.

Cennik na drewno średnio- i małowymiarowe 2018 r.