Asset Publisher Asset Publisher

SPRZEDAŻ DREWNA

Załącznik nr 3 do Decyzji nr 1/2018

Nadleśniczego Nadleśnictwa Wichrowo

z dnia 09 stycznia 2018 r.

 

ZASADY SPRZEDAŻY NA RYNKU DREWNA DETALICZNEGO I DEPUTATOWEGO W 2018 R.

 

 1. Sprzedaż detaliczną na rynku drewna detalicznego prowadzi się na podstawie asygnat.
 2. Osobą uprawnioną do wystawienia asygnaty jest leśniczy Leśnictwa, na terenie którego drewno zostało pozyskane.
 3. Sprzedaż odbywa się 2 razy w tygodniu w środy i w piątki w godz. 700 – 900. O sprzedaży poza określonymi terminami decyduje właściwy terytorialnie leśniczy.
 4. Drewno użytkowe (W0 i S2B) przed sprzedażą podlega sprawdzeniu na gruncie przez Inżyniera Nadzoru lub Zastępcę Nadleśniczego. Leśniczy każdorazowo przed dokonaniem sprzedaży zgłasza ten fakt telefonicznie kontrolującemu.
 5. Drewno wydawane w ramach deputatu opałowego i kupowane przez pracowników nadleśnictwa przed sprzedażą podlega sprawdzeniu na gruncie przez Inżyniera Nadzoru lub Zastępcę Nadleśniczego. Leśniczy każdorazowo przed dokonaniem sprzedaży zgłasza ten fakt telefonicznie kontrolującemu.
 6. W ramach sprzedaży detalicznej możliwy jest jednorazowy zakup przez jednego nabywcę do 30 m3 drewna. Zakup powyżej 30 m3 przez jednego nabywcę możliwy jest po wyrażeniu zgody przez Nadleśniczego – potwierdzona na kopii nr 1 asygnaty.
 7. Sprzedaż detaliczna na rynku drewna detalicznego na cele inne niż energetyczne ma być każdorazowo uzgadniana ze stanowiskiem ds. pozyskania i sprzedaży drewna.
 8. Na rynku drewna detalicznego mają zastosowanie ceny zawarte w cenniku Nadleśnictwa Wichrowo obowiązującym w 2018 r.
 9. Cennik detaliczny wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa
  oraz w podległych Leśnictwach.
 10. Nabywca nie może wywozić zakupionego drewna bez uprzedniego doręczenia asygnaty miejscowym organom administracji leśnej oraz bez uzyskania adnotacji
  o wydaniu drewna.
 11. Nabywcę obowiązuje termin wywozu podany na asygnacie. W razie niemożności wywozu w oznaczonym terminie nabywca winien zgłosić się do właściwego terytorialnie leśniczego o wyznaczenie nowego terminu. Po tym terminie administracja leśna nie odpowiada za zakupiony materiał, a nabywca nie może rościć do sprzedawcy pretensji co do pogorszenia stanu jakościowego, częściowej lub całkowitej kradzieży zakupionego drewna.
 12. Zakupu na ryku drewna detalicznego mogą dokonywać tylko podmioty uprawniane  zgodnie z Zarządzeniem nr 46 DGLP z dnia 24 października 2016r. w sprawie sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - ZM.800.2.2016 . W przypadku przedsiębiorstw wymagane jest oświadczenie – załącznik nr 4 do decyzji w sprawie ustalenia cen na rynku drewna detalicznego w 2018 r. Wzór oświadczenia dostępny tutaj.

 

 

Pliki do pobrania:

Cennik na drewno wielkowymiarowe 2018 r.

Cennik na drewno średnio- i małowymiarowe 2018 r.