Asset Publisher Asset Publisher

SPRZEDAŻ DREWNA

ZASADY SPRZEDAŻY NA RYNKU DREWNA DETALICZNEGO I DEPUTATOWEGO W 2018 R.

 

 1. Sprzedaż detaliczną na rynku drewna detalicznego prowadzi się na podstawie asygnat i konsygnacji.  
 2. Sprzedaż detaliczna odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
 3. Osobą uprawnioną do wystawienia asygnaty i konsygnacji jest leśniczy leśnictwa, na terenie którego drewno zostało pozyskane.
 4. Sprzedaż detaliczna prowadzona jest w biurze nadleśnictwie oraz w leśnictwach, na podstawie upoważnienia Nadleśniczego.
 5. Sprzedaż detaliczna w leśnictwach odbywa się 2 razy w tygodniu w środy i w piątki w godz. 700 – 900. O sprzedaży poza określonymi terminami decyduje właściwy terytorialnie leśniczy.
 6. Sprzedaż detaliczna w siedzibie Nadleśnictwa prowadzona jest w dni robocze od 730 – 1330, na podstawie zatwierdzonej przez Nadleśniczego konsygnacji z leśnictwa.
 7. Forma płatności:
  1. Przy zakupie drewna w leśnictwach obowiązuje zapłata gotówką.
  2. Przy zakupie drewna w nadleśnictwie możliwa jest zapłata gotówką lub przelew na rachunek bankowy nadleśnictwa.
 8. Faktury wystawiane są w biurze nadleśnictwa.
 9. Podstawą do wystawienia faktury jest zatwierdzona konsygnacja i wpłata na konto Nadleśnictwa lub wpłata gotówki w kasie nadleśnictwa.
 10. Podstawą do wystawienia faktury w przypadku sprzedaży drewna w leśnictwie jest dostarczenie oryginału paragonu fiskalnego z leśnictwa.
 11. Drewno użytkowe (W0 i S2B) przed sprzedażą podlega sprawdzeniu na gruncie przez Inżyniera Nadzoru lub Zastępcę Nadleśniczego. Leśniczy każdorazowo przed dokonaniem sprzedaży zgłasza ten fakt telefonicznie kontrolującemu.
 12. Drewno wydawane w ramach deputatu opałowego i kupowane przez pracowników nadleśnictwa przed sprzedażą podlega sprawdzeniu na gruncie przez Inżyniera Nadzoru lub Zastępcę Nadleśniczego. Leśniczy każdorazowo przed dokonaniem sprzedaży zgłasza ten fakt telefonicznie kontrolującemu.
 13. W ramach sprzedaży detalicznej możliwy jest jednorazowy zakup przez jednego nabywcę do 30 m3 drewna. Zakup powyżej 30 m3 przez jednego nabywcę możliwy jest po wyrażeniu zgody przez Nadleśniczego – potwierdzona na kopii nr 1 asygnaty.
 14. Sprzedaż detaliczna na rynku drewna detalicznego na cele inne niż energetyczne ma być każdorazowo uzgadniana ze stanowiskiem ds. pozyskania i sprzedaży drewna.
 15. Do sprzedaży detalicznej przeznacza się drewno będące aktualnie na stanie leśnictw. Zamówienia indywidualne będą realizowane tylko w przypadku możliwości ich wykonania i zgodnie z obowiązującym cennikiem detalicznym.
 16. Na rynku drewna detalicznego mają zastosowanie ceny zawarte w cenniku Nadleśnictwa Wichrowo obowiązującym w 2018 r.
 17. Cennik detaliczny wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa oraz w podległych Leśnictwach.
 18. Nabywca nie może wywozić zakupionego drewna bez uprzedniego doręczenia asygnaty miejscowym organom administracji leśnej oraz bez uzyskania adnotacji o wydaniu drewna.
 19. Nabywcę obowiązuje termin wywozu podany na asygnacie. W razie niemożności wywozu w oznaczonym terminie nabywca winien zgłosić się do właściwego terytorialnie leśniczego o wyznaczenie nowego terminu. Po tym terminie administracja leśna nie odpowiada za zakupiony materiał, a nabywca nie może rościć do sprzedawcy pretensji co do pogorszenia stanu jakościowego, częściowej lub całkowitej kradzieży zakupionego drewna.
 20. Nadleśnictwo Wichrowo będzie przetwarzało dane osobowe kupującego zawarte w dokumencie sprzedaży drewna, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu należytego wykonania sprzedaży drewna.
 21. Zakupu na ryku drewna detalicznego mogą dokonywać tylko podmioty uprawniane  zgodnie z Zarządzeniem nr 46 DGLP z dnia 24 października 2016r. w sprawie sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - ZM.800.2.2016 . W przypadku przedsiębiorstw wymagane jest oświadczenie – załącznik nr 4 do decyzji w sprawie ustalenia cen na rynku drewna detalicznego w 2018 r. Sprzedaż bez oświadczeń może odbywać się tylko zgodnie z zasadami wprowadzonymi Decyzją nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych znak: ZM.800.12.2018 z dnia 3 kwietnia 2018 w sprawie wprowadzenia szczególnego trybu postępowania na rynkach drewna detalicznego.

 

Pliki do pobrania:

Cennik na drewno 2018 r., decyzja Nadleśniczego Nadleśnictwa Wichrowo, Wzór oświadczenia dlaprzedsiębiorstw