Wydawca treści Wydawca treści

OBSZARY NATURA 2000

Na terenie Nadleśnictwa występują dwa Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk sieci Natura 2000: Kaszuny i Swajnie.

Zadaniem tef formy ochrony przyrody jest ochrona najważniejszych i najbardziej reprezentatywnych dla Europy ekosystemów, wraz z towarzyszącą im florą i fauną.

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Kaszuny położony jest na Równinie Orneckiej, wewnątrz dużego kompleksu leśnego rozciągającego się między Ornetą a Lidzbarkiem Warmińskim. Jego głównym walorem przyrodniczym jest naturalne śródleśne jezioro Potar. Dzikie i niedostępne jezioro jest ostoją wielu gatunków ptaków. Wokół jeziora rozciągają się niedostępne mokradła oraz rzadkie bagienne zespoły leśne. Są one ostoją dla wilków, łosi i bobrów, które w SOO Kaszuny mają swój matecznik.
SOO Swajnie położony jest na terenach leśnych na wschód od Dobrego Miasta. Osią obszaru jest rzeka Kirsna z częściowo naturalną doliną. W jej nurcie znajdują się liczne zwalone drzewa, pozytywnie wpływające na naturalne procesy hydrologiczne i zwiększające siedliskowe zróżnicowanie rzeki. Istotnymi elementami tego obszaru są również zbiornik retencyjny „Babcia" wykonany przez Nadleśnictwo w ramach programu małej retencji oraz osada Swajnie. Dawniej mieścił się tu duży folwark. Obecnie znaczna część terenów rolniczych została zalesiona lub znajduje się w stadium naturalnej sukcesji (zarastania).